İLÇE MALMÜDÜRLÜĞÜ

 

Kenan ÖZGÜR
Malmüdürü

Adres: Gümüşçay Mahallesi Hükümet Konağı Kat:128850 Eynesil/GİRESUN

Telefon: 0454 5813018-3455             Faks: 0454 581 3042

                                                    e-posta: sym28105@muhasebat.gov.tr

 

Malmüdürlükleri 178 sayılı Maliye Bakanlığının Kuruluşu Teşkilat yapısı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre kurulan Maliye Bakanlığının taşradaki İl Defterdarlığına bağlı idari şubesidir.

 

      Malmüdürlüğü, Vezne ve Muhasebe servisleri ile, gereken yerlerde tahakkuk tahsilat, milli emlak ve muhakemat servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği Malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir.

 

      Malmüdürü, İlçe Maliye teşkilatının amiri olup, işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.

 

      Malmüdürleri Muhasebe Yetkilisi sıfatını taşırlar ve Sayıştaya hesap verirler. Muhasebe Yetkilisi yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına devredebilir bu durumda da malmüdürleri  saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştaya vermeye devam ederler.

 

      Malmüdürlüğü Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı olduğu için bünyesinde bulunan muhasebe (vezne),  milli emlak, gelir ve muhakemat servisleri hepsi birbirinden ayrı tahakkuk dairesi olduğu için görev yetki ve sorumlulukları ayrıdır.

 

 

İlçemiz Malmüdürlüğünün Fiziki ve Personel Durumu:

         İlçemiz Malmüdürlüğü, muhasebe (vezne), milli emlak ve Gelir Birimi servislerinden oluşmaktadır. Faaliyetini Hükümet binasının birinci katında sürdürmektedir.

 

BAKANLIK VE VALİLİK ATAMALI PERSONELE AİT GENEL KADRO DURUMU

 

Bakanlık Atamalı

İl Atamalı

Toplam

 

DOLU

BOŞ

DOLU

BOŞ

DOLU

BOŞ

TOPLAM

1

0

8

0

9

0

 

MUHASEBE SERVİSİNİN GÖREVLERİ

1-Devletin harcama politikaları doğrultusunda yayımlamış olduğu hertürlü mevzuatı takip edip ilgili kuruluşlara duyurmak. (5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol kanunu, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ne göre yapılır.)

 

2-İlçemizde bulunan Genel Bütçeli kuruluşların genel giderleri ile, personel giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu kesintilerini gerçekleştirip ilgili kuruma ödemek. (5510 sayılı Sosyal Güvenlik  Kanununa göre yapılır.)

 

3- Ödemeler yapılır iken yasal olan vergi kesintilerini kontrol edip, kesintileri yapmak. ( 193 sayılı Gelir Vergisi kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi kanunu, 3065  sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve diğer mevzuata göre yapılır.)

 

4- Yapılan tüm harcama ve  tahsilatların muhasebe kayıtlarını tutmak. Yıl sonu mali tabloları hazırlayıp ilçe hesaplarını Sayıştaya göndermek. ( 6085 sayılı Sayıştay kanununa göre yapılır.)

 

5- Malmüdürünce verilen diğer görevleri yapmak (178 sayılı Maliye Bakanlığının kuruluşu ve görevleri hakkında KHK ye  göre yapılır.)

 

 


VEZNE SERVİSİNİN GÖREVLERİ

1-Genel Bütçeye dahil dairelerin kasası konumunda olması nedeni ile, her türlü vergi , resim, harç ve cezaların tahsilatını yaparak tahsilatları hazine hesabına aktarmak. ( 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre yapılır.)

 

2-Kamu kurum ve kuruluşlarının kullanmış olduğu ve Merkezi Yöntim Muhasebe Yönetmeliğine göre hazırlanan her türlü değerli kağıtları temin etmek, ilgili kuruluşlara vermek, verilen değerli kağıtların hesabını tutmak ve bedellerini tahsil etmek. (Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre yapılır.)

 

3- Nakit yerine kullanılan hazine bonoları, teminatlar vs. menkul kıymetleri emanete alıp emanette saklamak takibini yapmak. (Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre yapılır.)

 

4- Malmüdürünce verilen diğer görevleri yapmak. (178 sayılı KHK ye göre yapılır.)

 

 


MİLLİ EMLAK SERVİSİNİN GÖREVLERİ

1-İlçede bulunan devlete ait tüm taşınır ve taşınmazmalların kayıtlarını tutmak. (178 sayılı Maliye Bakanlığının Kuruluşu ve görevleri hakkında KHK, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Görevleri Yönetmeliğine göre yapılır.)

 

2- Kamu kurum ve Kuruluşlarının hizmeti için gerekli olan taşınmazmalların ilgili kuruma tahsis edilmesi için gerekli işlemleri yapmak.( 178 sayılı KHK, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu, 315 sıra sayılı Milli Emlak genel tebliğine göre yapılır.)

 

3-Hazineye ait taşınmazmalları ekonomiye kazandırmak amacı ile herhangi bir kuruma gerekli olmayanları süratli bir şekilde satmak, (4706 sayılı kanun, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4070 sayılı tarım arazilerini satışı Hakkında Kanun, 313 sıra sayılı Milli Emlak genel tebliğine göre yapılır.)

 

4-Hazineye ait taşınmazmalları kiraya vermek. (2886 sayılı Kanun, 178 sayılı KHK, 300 sıra sayılı Milli Emlak genel tebliğine göre yapılır.)

5-Devlete ait taşınmazmalları işgal edenleri tesbit etmek, haklarında ecrimisil takip ve tahsilatı yapmak ve işgalcileri tahliye ettirmek. (2886 sayılı Kanun 75. madde, Hazine Taşınmazmallarının idaresi hakkında Yönetmelik, 312 sıra sayılı Milli Emlak genel tebliğine göre yapılır.)

 

6-Mahkemeler veya zorla el koyma hakkına sahip makamlarca alıkonulan taşınır malların hazineye intikalini sağlamak ve tasfiyesini yapmak. (2886 sayılı kanun 51. madde, 140,212 ve 311 sayılı Milli Emlak genel tebliğlerine göre yapılır.)

 

7-Malmüdürünce verilen diğer görevleri yapmak.(178 sayılı KHK)

 

 


GELİR SERVİSİNİN GÖREVLERİ

1-İlçede bulunan ve ticari faaliyet yapan tüm işyerlerini denetim altına alarak sicillerini oluşturmak, kayıt dışı çalışmayı önlemek. (213 sayılı VUK, ve vergi Daireleri İşlem Yönergesine göre yapılır.)

 

2-Vergi mükelleflerinin beyanlarını takip etmek, vergilerini tahsilat konumuna getirmek. (213 sayılı VUK, 3065 sayılı KDV Kanunu, 4760 sayılı Kanun , 488 sayılı Damga vergisi kanunu, 492 sayılı harçlar kanunu, Kurumlar Vergisi kanunu vs)

 

3-Yaygın ve yoğun vergi denetimi programları çerçevesinde vergi mükelleflerinin yoklamalarını yapmak, denetim yapmak, mevzuatlara uyulmasını sağlamak, aksi davranışları mevzuatlar çerçevesinde cezalandırmak. (213 sayılı VUK ve vergi Daireleri İşlem Yönergesine göre yapılır.)

 

4- Kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü alacaklarını tahsil etmek. (6183 sayılı AATUHK na göre yapılır.)

 

5- Gelir İdaresi başkanlığının diğer görevlerini yapmak. (5345 sayılı Gelir İdaresinin Kuruluşu hakkında kanuna göre yapılır.)

 

6- Malmüdürünce verilen diğer görevleri yapmak (178 sayılı KHK)

 

 


MUHAKEMAT SERVİSİNİN GÖREVLERİ

İlçemizde muhakemat servisi kurulmamıştır. İlçemiz mahkeme işlemleri Görele Malmüdürlüğünde görevli hazine avukatı marifetiyle takip edilmektedir.