İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                 İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                              GÖREVLERİ

 

•Devlet ve İl yolları dışındaki Köy yollarının bakım ve onarım işlerini yapmak.

•Doğal Afetlerle Mücadele etmek.   ( Sel, Kar v.b )

•İlçedeki Köy ve Mahalle Muhtarlıkların maaş ve diğer giderlerini ödemek.

•Belediye sınırları dışındaki alanlarda kurulan işletmelere sıhhi işyerleri ile umuma açık istiraht ve eğlence yerlerinin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı vermek.

•İdareye ait Muhtelif yerlerde kurulan iş yerlerinin kiralarını tahsil etmek.

TANIM: İlçe Özel İdare Müdürlüğü 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile Kurulan İl Özel İdaresinin İlçelerdeki temsilcisidir. İlçe Özel İdaresinin en üst amiriKaymakamdır.

GÖREV ALANI: Belediye sınırları dışında ve İlçe sınırları içerisinde bulunan 11 köyü kapsamaktadır.

PERSONEL VE ARAÇ GEREÇ DURUMU: İlçe Özel İdare Müdürlüğünde 1 Müdür Vekili, 1 Memur ve 1 Hizmetli personel görev yapmaktadır. Araç parkımızda 2 adet damperli kamyon, 1          Adet Mitsubishi Greyder, 1 adet hizmet aracı (otomobil) 1 adet Betoniyer makinesi mevcuttur.

 

BİNA DURUMU: Eynesil İlçe Özel İdare Hizmet ve Sosyal Tesis Binası 405 m2 arsa üzerinde zemin+4 kat olmak üzere 5 kattan müteşekkil olup, 2010 yılında Yüksekokul öğrencilerinin yurt ihtiyacı için 25 yıllığına Kredi ve Yurtlar Kurumuna bedelsiz olarak devri yapılmıştır. Müdürlüğümüz hizmetlerini Hükümet Konağı 1. Katında sürdürmektedir.

 

T.C.

EYNESİL KAYMAKAMLIĞI

İlçe Özel İdare Müdürlüğü

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Sıhhi Müesseselere ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsatlarının Verilmesi

1- Başvuru beyan formu
2- İkametgâh
3- Gerçek ve/veya Tüzel Kişiliğe Ait Evraklar
4- Vaziyet planı veya kroki
5- Oda kayıt belgesi
6- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi
7- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise izin belgesi
8- Ustalık belgesi
9- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu

1 Gün

2

İhale İşlemleri

1-Adres Beyanı

2-Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi

3-Ticaret ve / veya Sanayi Odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4-Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

5-Noter tasdikli imza beyannamesi

6-Ticaret Sicil Gazetesi

7-Noter Tasdikli İmza sirküleri

8-10. madde taahhütnamesi

9-Teklif Mektubu

10-Geçici Teminat Mektubu

11-Teknik Personel Taahhütnamesi

12-Yapı Araçları Taahhütnamesi

13-İş Deneyim Belgeleri

14-İhale Dokümanının Satın Alındığına dair Belge

1 Gün

3

Belediye Sınırları Dışında Numarataj Hizmetleri

1-Dilekçe

5 dakika

4

Geçici Kabul ve Kesin Kabul Yapılması İşlemleri

1- Başvuru Dilekçesi

1 Gün

5

Kesin Teminat İadesi

1-SGK. dan ilişiksizlik belgesi

 

1 Gün

 

    6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

1- Başvuru Formu

2- Ustalık Belgesi

3-Vergi Levhası

4-İkametgâh Belgesi

5-İtfaiye Raporu

6-İşyeri Krokisi (Mimardan onaylı)

7-Oda Sicil Belgesi

8-Noter Onaylı Kira Sözleşmesi

9-Tapu Kaydı

10-Sorumlu Yöneticinin Noter Onaylı Belgesi

 

 

 

 

 

1 Ay

         

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ                                                İkinci Müracaat Yeri: KAYMAKAM

İsim                   : Nurman KODALAK                                                                          İsim                       : Yılmaz KURT        

Unvan                : İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜR V.                                                         Unvan                      : KAYMAKAM

Adres                 : EYNESİL İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ                                     Adres                       : EYNESİL KAYMAKAMLIĞI

Tel                     : 0 454 581 30 37                                                                               Tel                           : 0 454 581 30 21

Faks                  : 0 454 581 30 37                                                                               Faks                        : 0 454 581 24 50

E-Posta              :                                                                                                          E-Posta                :