İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GEÇMİŞİ MİSYONU VE VİZYONU

1-GİRİŞ

            Kişinin doğumundan ölümüne kadar kişisel ve medeni durumu, uyruğu ve bunlarda meydana gelebilecek değişikliklere ait doğal ve hukuki olayların belirlenip saptanması, bu amaçla düzenlenmiş tutanakların kütüklere yazılması, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanının oluşturulması, nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesini sağlamaktır.

2- KURUM KURULUŞUN TARİHÇESİ

İlçemiz Nüfus Müdürlüğü 1960 yılında Eynesil’in  ilçe statüsüne yükselmesiyle vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlamıştır, 1974 yılına kadar Nüfus Memurluğu 1974-1985 tarihlerinde Nüfus Baş memurluğu ve 1985 tarihinden itibaren Nüfus Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir. 

3- HİZMETİN KONUSU

a)İlçemizde Nüfus hizmetlerini düzgün bir biçimde yürütmek ve Aile kütüklerini tutmak.

b)Nüfus Olaylarına ilişkin tutanakların (Doğum, Ölüm, Evlenme, Boşanma, Kayıt düzeltme, Diğer olaylar, ) yasalara uygun biçimde aile kütüklerine işlenerek her yılsonunda Özel kütük haline getirmek, bunların devamlılıklarının sağlanması ve saklanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

c)Birime görev yükleyen çeşitli yasaları uygulamak,

ç)Kendi görev çevremizdeki nüfus olaylarını izlemek ve Aile kütüklerine geçirilmesini sağlayıcı tedbirler almak,

d)Kişisel hal olayları istatistiklerini tutmak ve belli sürelerde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne göndermek.

e)Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malul olan ya da kanuni şekillere riayet edilmeksizin yapılmış evlilikleri O yer Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmek,

 f)Resmi dairelere Nüfus Yönetmeliği esaslar çerçevesinde kayıt örnekleri veya bilgiler vermek,

g)Devletimizin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeleri uygulamak,

h)Nüfus dairelerinin teftişine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri zamanında yapmak,

 Kanun Numarası  : 5490

 Kabul Tarihi  : 25.04.2006

Yayımlandığı Resmi Gazete : 29.04.2006 -  26153

 4-ÖRGÜT YAPISI

 A- Personeli

Müdürlüğümüzde;1 müdür, 3 V.H.K.İ ve 1 hizmetli kadrosu mevcuttur, 1 V.H.K.İ ve 1 adet Hizmetli kadromuz boş olup, Müdürlüğümüz 1 müdür, 2 V.H.K.İşletmeni ve 1 adet sürekli işçi ile hizmet vermektedir.

B-Hizmet Araç ve Gereçleri

a) Müdürlüğümüze Kaymakamlık binasının 1.i katında 2 oda tahsis edilmiş, bunlardan biri Müdür odası, diğeri Nüfus işlemleri servisi olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca aynı binanın zemin katında Arşiv odası mevcuttur.

  b)Müdürlüğümüze tahsis edilmiş araç bulunmamaktadır.

  c)Müdürlüğümüz bünyesinde Mernis Projesi kapsamında uygulamaya konulan 3 adet bilgisayar, 1 adet yeni kayıt masası ( bilgisayar) , İçİşleri Bakanlığı e- içişleri projesi kapsamında kullanılmak üzere 2 adet bilgisayar, 5 adet yazıcı, 2 adet tarayıcı ile hizmet verilmektedir.

 C-Hizmet Alanı

Eynesil İlçe Merkezi ve köylerini kapsamaktadır. 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde ;

İlçe Merkezi Nüfusu 3.427 Erkek,3.897 Kadın Toplam 7.324 

Bucak;  2.916 Erkek, 3.159 Kadın Toplam 6.075

İlçe genelinin Toplam Nüfusu  13.399’ dur.

 

2013 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS  KAYIT SİSTEMİNE GÖRE MERKEZ VE KÖYLERİN ERKEK-KADIN NÜFUSU

 

ADI

ERKEK

KADIN

TOPLAM

EYNESİL MERKEZ

3.427

3.897

7.324

ÖREN BELDESİ

1.186

1.326

2.512

ADAKÖY KÖYÜ

65

74

139

ARALIK KÖYÜ

212

233

445

BALCILI KÖYÜ

134

136

270

ÇORAPÇILAR KÖYÜ

152

162

314

DEREKÖY KÖYÜ

140

161

301

İSHAKLI KÖYÜ

324

349

673

KEKİKTEPE KÖYÜ

247

259

506

KEMALİYE KÖYÜ

116

100

216

KEMERLİ KÖYÜ

168

176

344

KÖSEMEN KÖYÜ

62

66

128

YARIMCA KÖYÜ

110

117

227

 

6.343

7.056

13.399

5- KAMUSAL HİZMET FAALİYETLERİ:
            Kişi doğumundan başlayarak nüfusa konu olmakta ve onun nüfusla ilgisi yaşantısının hemen her döneminde sürmekte, hatta fiilen yaşantısı sona erse bile bu ilişki kesilmemekte ve özellikle Miras Hukukuna esas olmak üzere nüfus kütüklerinde yaşamaya devam etmektedir. Nüfus Hizmetleri; nüfus olaylarına ve kişinin nüfusa, yerleşim yeri adresine ilişkin bilgilerinin toplanmasına, nüfus kütüklerine geçirilmesine, korunmasına ve gerektiğinde tasnif edilerek değerlendirilmesine dair iş ve işlemleri ifade eder. Nüfus hizmetleri, büyük önder ATATÜRK’ÜN “Efendiler; nüfus konusu bir ülkenin en önemli hayati işlerinden biridir…” sözü ile veciz bir şekilde ifade ettikleri gibi devletin temel altyapı hizmetlerinden birini oluşturmaktadır. 

            Nüfus kayıtları, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ ) merkez ve taşra kuruluşlarınca tutulmakta, güncellik ve süreklilikleri sağlanmaktadır.

            Nüfus kayıt sistemini çağımızın gereklerine uygun bir yapıya kavuşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşler Genel Müdürlüğünce (NVİ) kısaca mernis olarak ifade edilen “Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi”  2002 yılında uygulamaya konulmuştur. MERNİS, nüfus kayıtlarının elektronik ortamda ve merkezi bir yapıda tutulmasına, toplanan bilgilerin kamu hizmetleri ve vatandaşlar için çok yönlü olarak değerlendirilmesine imkan sağlayan bir sistemdir. MERNİS, Türkiye’nin ilk ve en büyük ulusal bilişim projelerinden birisidir.

            MERNİS projesi kapsamında tüm vatandaşlarımıza sistem tarafından elektronik ve otomatik olarak atanan, değiştirilemeyen bir “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası” verilerek anahtar bir numara aracılığı ile nüfus kayıtlarına ulaşılması, bunlar arasında bağ kurulması, değişik kurum ve alanlardaki kişilerle ilgili kayıtlara kolayca erişilmesi sağlanmıştır.

MERNİS Projesinin devamı niteliğinde olan Kimlik Paylaşım Sistemi Projesi ile bilgiler, karşılıklı ikili anlaşmalar dahilinde kurumların kullanımına açılarak güvenilir, hızlı, verimli bir hizmetin yanı sıra kırtasiyeciliğin önlenmesi de sağlanmıştır.

            29/04/2006 Tarihinde yürürlüğe giren 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Ulusal Adres Veri Tabanı oluşturulmuş, nüfus kayıtları ile adres bilgileri ilişkilendirilmiştir. Kısaca Adres Kayıt sistemi olarak adlandırılan bu sistem yaşamın bir çok alanında hizmet alan vatandaşlarımız ve hizmet sunan kurumlar için büyük fayda sağlamakta, milli ekonomiye yük teşkil eden bir çok harcamadan da tasarruf sağlamaktadır.

            MERNİS Projesi ve devamında gerçekleştirilen projelerle bürokrasiyi azaltıcı, devletle vatandaşı yakınlaştırıcı bir hizmet güvenliği sağlanmıştır.

 

      İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli personel ve İlçemiz tüm Evlendirme Memurları 2014

yılı içerisinde hizmet içi eğitime alınmışlardır.

 

6-2015 YILI HEDEFLERİ

 • Nüfus olaylarına ilişkin tutanaklar yasalara uygun biçimde tutularak aile kütüklerine tescilini sağlamak,
 • Görev çevresi içerisindeki nüfus olaylarını izleyip, kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak,
 • Cezai, kovuşturmayı, gerektiren halleri ve mutlak butlanla malul olan ya da kanuni şekillere uyulmaksızın yapılmış evlilikleri ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirmek,
 • Nüfus Hizmetlerine ait Kuruluş, Göre ve Çalışma Yönergesinde belirlenen esaslara göre kayıt örneği veya bilgi vermek,
 • Yasalarla verilen görevleri yerine getirmek
 • Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda nüfus hizmetlerini kanunlar çerçevesinde tam ve zamanında yerine getirmek,
 • Vatandaşlara güler yüz ve hoşgörülü davranarak ayrım gözetmeksizin tartışmadan uzak hizmet vermektir.
 • T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi Yasası çıktığında yeni kimlikler vatandaşlara verilmeye başlanacaktır.
 • EYNESİL KAYMAKAMLIĞI

  İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

  SIRA
  NO

  HİZMETİN
   ADI

  BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

  HİZMETİN
  TAMAMLAMA SÜRESi   (EN GEÇ)

  1

  DOĞUM

  1-Ana, baba,vasi veya kayyımların Nüfus Cüzdanları
  2- Doğum Sağlık Kuruluşunda gerçekleşmesi halinde "DOĞUM  RAPORU"
  3-Herhangi bir belge ibraz edilememesi halinde ilgilinin sözlü beyanı esas 
  alınır.
  4- Yurtdışındaki doğum bildirimleri yabancı makamlardan alınmış resmi belge 
  veya raporun aslı

  10 dakika

  2

  ÖLÜM

  1-Ölüm Şehir ve Kasabalarda 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 
  gereğince  defin ruhsatı vermeye yetkili olanlar.
  2-Köylerde varsa resmi tabip veya sağlık kuruluşu yoksa Köy Muhtarları
  3-Hastane ve bakım evi gibi sağlık kurumlarında kurum amirlikleri
  4-Askeri birliklerde tabipler veya iç hizmet mevzuatına göre kıta komutan-
  lıklarınca görevlendirilmiş olanlar ve Askerlik Şubeleri
  5-Afetlerde mülki idare amirlerince  görevlendirilecek memurlar
  6-Adli olaylarda ve kazalarda Cumhuriyet baş Savcılıkları
  7-Yurdışındaki ölümlerde dış temsilcilikler olaydan haberdar oldukları taihten
  itibaren on gün içerisinde
  8-Kanuni süre geçtikten sonra bilidirimlerde resmi sağlık kurum kayıtlarına veya
  diğer resmi belgeler
  9-Yurt içinde meydana gelen ölümlerde ölüm nerede meydana gelmişse o yerin
  nüfus müdürlüğüne, ölüm yerinin tespit edilememesi halinde ceset nerede
   bulunmuşsa o yerin, ölüm taşıt içinde olmuşsa bu taşıttan çıkartıldığı yerin nüfus müdürlüğüne bilidirilir.
  10-Ölüm tutanaklarına varsa nüfus cüzdanı eklenir.Nüfus cüzdanı yoksa bu 
  husus tutanağın ilgili alanına belirtilir.

  15 dakika

  3

  EVLENME

  1-Yurtiçinde evlendirme yetkisi ve görevi verilmiş olanlar evlenmenin
  yapıldığı tarihten başlayarak on gün içinde iki örneğini o yerin nüfus
  müdürlüğüne göndermekle yükümlüdür.
  2-Yurtdışında yapılan evlendirmeler dış temsilciliklerce otuz gün içinde
  Türk vatandaşı olan kişinin kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne

  10 dakika

  4

  BOŞANMA

  1-Boşanma tarihi, boşanma kararının kesinleştiği tarihtir.Yabancı mahkeme-
  lerce verilen boşanma kararlarının Türk mahkemelerince tenfiz veya tanıma
  kararı verilip kesinleşmesi halinde, yabancı mahkemece verilmiş olan kararın 
  kesinleşme tarihi, boşanma tarihi olarak kabul edilir.
  2-Mahkeme kararının fotokopileriile, faks cihazı ile gönderilen örenkleri
  kabul edilip işleme alınmaz.

  15 dakika

  5

  KAYIT
   DÜZELTME

  1-Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile
  ilgili resmi dairenin lüzum üzerine Cumhuriyet Savcılıraı tarafından yerleşim 
  yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır.
  2-Aynı konuya ilişkin olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak bir
  kere açılabilir.
  3-Tespit davaları, kaydın iptali veya düzeltilmesi için açılacak davalara
  karine teşkil eder.
  4-Mahkeme kararının fotokopileriile, faks cihazı ile gönderilen örenkleri
  kabul edilip işleme alınmaz.

  3 dakika

  6

  DİĞER 
  OLAYLAR

  1-Aile kütüklerine tescil edilmesi gereken bilgilerden, dayanak belgesinde
  bulunduğu halde nüfus kütüklerine hatalı veyaeksikolarak tescil edilen ya da
   hiç yazılmayan veya mükerrer  kayıtlar maddi hata kapsamında değerlen-
  dirilir. Bu tür maddi hatalar Genel müdürlükçe ya da dayanak belgesinin
  bulunduğu nüfus müdürlükleri tarafından düzeltiler veya tamamlanır.
  2- Dayanak belgelerindeki bilgilerin aile kütüklerine işlenmesi sırasında 
  yapılmış bir maddi hata söz konus değil ise aile kütüğünün herhangi bir 
  kaydında düzeltme veya değişiklik mahkem kararı ile yapılır.

  3 dakika

  7

  NÜFUS KAYIT
  ÖRNEĞİ

  1-Bakanlık
  2-Dış temsilcilikler
  3-Asker alma işlemleri için Milli Savunma Bakanlığı
  4-Adli Makamlar
  5-Adli işlemlerle sınırlı olmak üzere kolluk kuruluşları
  6-Evlenme işlemleri için evlendirme işlemini yapmaya yetkili olanlar
  7-Ölüm işlemleri için resmi sağlık kuruluşları yada köy muhtarları
  8-kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli,vasi,alt ve üst soyları yada
  bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler
  9-bunlar dışında kalan kurumlar ve tüzel kişiler, yazılı olarak başvurmak ve
   istem nedenini açıkça belirtmek suretiyle, Bakanlık veya mülki idare 
  amirinin emri ile nüfus kayıt örneği alabilirler.

  3 dakika

  8

  NÜFUS 
  CÜZDANI

  1-Düzenlenen nüfus cüzdanı, ergin olanların kendilerine veya resmi vekiline
  ergin olmayanların ise ana veya babaya yada vasileri ile çocuğu aile kütüklerine
  tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır.
  2-Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde ergin olmayan
  çocuğa ait nüfus cüzdanı velayeti haiz olan ana veya babaya verilir.
  3-Ergin olmayan çocuğun ana ve babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme
   tarafından vasi tayin edilen kişi nüfus cüzdanı almaya yetkilidir.

  5 dakika

  9

  ADRES
   BEYANI

  1-Adres beyanı yapacak kişinin nüfus cüzdanı,ehliyet ,pasaport belgelerin-
  den birisi,
  2-Adres beyan edilen muhtarlıktan düzenlenecek olan Form-C,beyan edilen
  konuta ait elektrik, su, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası,noterden
  tasdikli kira sözleşmesi,tapu kaydı istenir.

  5 dakika

  10

  YERLEŞİM 
  YERİ
  BELGESİ

  1-Bakanlık
  2-Kurumlar
  3-Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli,vasi,alt ve üst soyları yada
  bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler

  2 dakika

   Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi,eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
  rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
   durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

  İlk Müracaat Yeri    :

  Nüfus Müdürlüğü

  İkinci Müracaat Yeri    : Kaymakamlık

  İsim                         :

  Mehmet GÖDEK

  İsim                             : Yılmaz KURT

  Unvan                     :

  Nüfus Müdürü

  Unvan                          : Kaymakam

  Adres                     :

  Gümüşçay Mahallesi Hükümet Konağı  Kat:1 Eynesil /GİRESUN

  Gümüşçay Mahallesi Hükümet Konağı  Kat:2 Eynesil /GİRESUN

  Telefon                   :             

  0 (454) 5813048

  Telefon                       : 0 (454) 5813021        

  Faks                        :

  0 (454) 5813048

  Faks                            : 0 (454) 5813021

  e-Posta                   :

  nufus@eynesil.gov.tr

  e-Posta                        :