Kaymakamlık

Yazı İşleri Müdürü

Ahmet ÖZKAN

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN DEVAMLI GÖREV TALİMATI

 1. Kaymakamın,Genel İdare Kuruluşları hizmetlerinin yürütülmesi, denetlenmesi, ilçenin genel yönetim ve düzeni, diğer kuruluşlarla haberleşme, Halkın dilek ve ihtiyaçlarının tespiti, dilek ve başvurularını kabulü, İlçe personelinin özlük işleri, güvenlik ve esenlik, genel emirler çıkarılması, izlenmesi gibi  görevlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemleri hazırlamak, düzenlemek ve Kaymakamın emirleri doğrusunda yürütmek.
 2. .Kaymakamlık personelinin (Özlük Dosyası Kaymakamlıkta tutulan) atama , terfi ve emeklilik gibi özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 3. Müdürlüğe bağlı büro memurları arasında  görev dağıtımı yapmak ve Kaymakamın tasvibine sunmak.
 4. İlçe Kuruluşlarından İçişlerine ait dairelerin döşeme ve demirbaşlarının korunmasını, bakım ve temizliğini sağlamak.Hükümet Binasının bakım ve onarım işlemlerini yürütmek.
 5. Kaymakamlığın yakacak, kırtasiye, büro, levazım vb. ihtiyaçlarını sağlamak.
 6. Kaymakamlık tarafından verilen soruşturma işleriyle diğer işleri görmek.
 7. Teftiş layihası ve raporlarının cevaplarını hazırlamak, Kaymakamın onayına sunmak.
 8. Devir teftiş raporlarına ait işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 9. Resmi ilanların dağıtımına ait işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 10. Kaymakamlığa ait bütün Yazı İşlerini düzenli, süratli ve verimli olarak yürütmek.
 11. Kaymakamlığa gelen günlük postayı teslim almak, (Çok Gizli, Kişiye Özel) kayıtlı zarflar hariç diğerini açarak ve kaydını ve havale kaydını yaparak, Kaymakamın imzasına sunmak, imzadan sonra ilgili dairelere ulaştırılmasının sağlamak.
 12. Kaymakamlığa verilen şikayet dilekçelerinin kaydını yapmak, şikayet, 3091 Sayılı Kanuna göre müracaat, izin dilekçelerini makamın imzasına sunmak, diğerlerini ilgili dairesine havale edip imzalamak.
 13. İlçe İdare Kurulu,4483 Sayılı Memurların yargılanmasıyla ilgili iş ve işlemlerinin eksiksiz olarak yürütümünü yapmak ve üye olarak Kurul ve Komisyon  toplantılarına katılıp oy kullanmak  
 14. 8 Haziran 2011 Tarih ve27958 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği “ doğrultusunda İdare Kurulu Bürosu, Mahalli İdareler Bürosu, Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu, Özel Kalem Bürosu ile diğer Şube Müdürlüklerinin görev alanına giren İlçedeki  iş ve işlemleri yürütmek.
 15. Kaymakam tarafından verilecek diğer görevleri eksiksiz olarak yürütmek

 SORUMLULUK  :

          Yazı İşleri Müdürü görevinin düzenli, verimli, etkili ve zamanında yürütülmesinden Kaymakama karşı sorumludur.

                                                                                                                              GÖREVİN ÖZELLİĞİ:

  Yazı İşleri Müdürü Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünün başı olarak icrai bir görev ifa eder.